Ekspert Przyrodniczy

inwentaryzacja przyrodnicza

inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza to działanie rozpoznające siedliska, na danej działce. Niezbędny element przy ocenie środowiskowej wszelkiego rodzaju inwestycji.

nadzór przyrodniczy

nadzór przyrodniczy

Nadzór Przyrodniczy to kompleksowe usługi z zakresu ochrony środowiska prowadzone podczas prac inwestycyjnych. To sposób na minimalizację ryzyka wystąpienia potencjalnych skutków negatywnych przy inwestycji.

kompensacja przyrodnicza

kompensacja przyrodnicza

Kompensacja Przyrodnicza prowadzi do łagodzenia przewidywanych negatywnych skutków podczas prowadzonych prac inwestycyjnych. Prawidłowo przeprowadzona kompensacja przyrodnicza zapobiega takim skutkom przede wszystkim przy inwestycjach wielkopowierzchniowych.

ekspert przyrodniczy waloryzacja

waloryzacja przyrodnicza

Waloryzacja Przyrodnicza to dokument zawierający spisa gatunków fauny i flory stwierdzonych przez eksperta na podmiotowym obszarze. Waloryzacja jest elementem raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

ekspert przyrodniczy ekspertyzy przyrodnicze

opinia ornitologiczna

Opinia Ornitologiczna to spis zawierający gatunki ptaków zasiedlających daną inwestycje. Najczęściej potrzebna jest przy pracach nad remontem bądź termomodernizacja budynku.

inwentaryzacja przyrodnicza ekspert przyrodniczy

opinia chiropterlogiczna

Opinia Chiropterologiczna to dokument stwierdzający gatunki oraz liczebność nietoperzy, przed rozpoczęciem prac na danym obiekcie. Po badaniach terenowych powstaje dokument zwany opinią chiropterologiczną.

ekspert przyrodniczy ekspertyzy przyrodnicze

ekspertyzy przyrodnicze

Ekspertyzy przyrodnicze służące ochronie zwierząt zasiedlających teren podległy inwentaryzacji. Ekspert Przyrodniczy kompleksowo wykona pełen zakres ekspertyzy przyrodniczej dla każdej inwestycji.

ekspertyzy chiropterologiczne

ekspertyza chiroperologiczna

Ekspertyza Chiropterologiczna wymagana jest podczas prac inwestycyjnych wszelkich inwestycji. Prowadzona przez doświadczonego eksperta przyrodniczego mini maluje ryzyko przerwania prac.

ekspert przyrodniczy ekspertyzy ornitologiczne

ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza Ornitologiczna przeprowadzana jest by chronić ptaki mogące zamieszkiwać teren poddany pracom inwestycyjnym. Pozwala zaplanować prace przy ewentualnym gniazdowaniem ptaków na terenie inwestycji.

Ekspert przyrodniczy krótka charakterystyka

Ekspert Przyrodniczy to przede wszystkim specjalista przygotowany do wykonywania usług i badań z zakresu studiów przyrodniczych, biologicznych, a przede wszystkim mający wiedzę z zakresu ochrony środowiska. Ekspert Przyrodniczy wykonuje inwentaryzacje przyrodnicze, opinie przyrodnicze, w tym ornitologiczne i chiropterologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, czy nadzory przyrodnicze, na potrzeby działań i inwestycji wymagających uzyskania tego typu dokumentów przy wydanych decyzjach administracyjnych. Ekspert Przyrodniczy posiadający odpowiednie uprawnienia może również zostać zatrudniony przy poszczególnych działaniach rolnośrodowiskowych związanych z programem rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym w ramach dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa . Wspomniane wcześniej uprawnienia eksperta przyrodniczego, specjalista uzyskuje osoba po spełnieniu poszczególnych warunków niezbędnych do wpisu na listę ekspertów przyrodniczych. Warunki te określa to ustawa z 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW.