Ekspertyza Ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna ekspert

Czym jest Ekspertyza Ornitologiczna?

Ekspertyza Ornitologiczna jest dokumentem bezpośrednio wynikającym z ustawie o ochronie przyrody. Ekspertyza ornitologiczna jest analizą, która skupia się wyłącznie na ptakach w rejonie terenu podlegającemu inwestycji. Wyniki przeprowadzonych prac terenowych wskazują zagrożenia związane z planowaną inwestycją. W ramach Ekspertyzy Ornitologicznej nasi ornitolodzy opisują kompleksowo metody ich minimalizacji zagrożeń dla siedlisk ptaków, jak i również alternatywy kompensacji przyrodniczej. Warto zwrócić uwagę, iż większość gatunków ptaków występujących w Polsce podlega ochronie prawnej, według ustawie o ochronie przyrody. Działania w ramach remontów oraz termomodernizacji budynków mają szczególny wpływ antropogeniczny, na występowanie siedlisk lęgowych ptaków. Ekspertyza Ornitologiczna ma za zadanie ograniczenie wpływów antropogenicznych na życie ptaków w miastach. Stąd ekspertyzy ornitologiczne należą do najczęściej wykonywanych dokumentów podczas prac remontowych w miastach.

Ekspertyza ornitologiczna cena

Po co jest potrzebna Ekspertyza Ornitologiczna?

Ekspertyza Ornitologiczna sprawdza jakie gatunki oraz jakie ilości ptaków chronionych występują na danym obszarze. Analizuje również jakie czynności kompensacyjne inwestor powinien podjąć w wyniku konieczności zniszczenia gniazd, lęgów, czy też siedlisk ptasich, mogących występować w w obszarze podlegającym inwestycji. Ekspertyza ornitologiczna w swojej analizie wskazuje, obecność lub też brak obecności siedlisk ptaków lub ich gniazd na kontrolowanym budynku, obiekcie bądź działce.

Ekspertyza ornitologiczna wniosek

Ekspertyza Ornitologiczna – kto może wykonać?

Ekspertyza Ornitologiczna wykonywana przez nas jest to dokument sporządzany zawsze przez wykwalifikowanego, doświadczonego specjalistę – ornitologa. Dokument ten skupiony jest na ocenie zagrożeń oraz ochronie siedlisk ptaków przed możliwymi zagrożeniami. Ekspertyza Ornitologiczna wykonywana jest przed przystąpieniem do prac związanych z inwestycją. Warto zwrócić uwagę że konieczność wykonania ekspertyzy ornitologicznej wymagana jest również podczas prac na terenach, gdzie planowana inwestycja wymaga wycinki drzew. W związku z tym inwestor, w celu uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, w wyniku decyzji administracyjnej musi przedstawić dokument, którym jest Ekspertyza Ornitologiczna. Prowadzone badania terenowe przez ornitologa, stwierdzają jednoznacznie obecność, lub też brak obecności siedlisk lub gniazd ptaków, z przeprowadzonych badań powstaje Ekspertyza Ornitologiczna.

Ekspertyza ornitologiczna zakres

Ekspertyza Ornitologiczna, a wniosek derogacyjny

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji ornitologicznej może okazać się, że inwestor będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która podejmuje decyzję o warunkach prowadzenia prac oraz konieczności przeprowadzenia kompensacji. Do przeprowadzenia ekspertyzy ornitologicznej wykonywanie przed rozpoczęciem prac remontowo-budowlanych zobowiązany jest inwestor. Ekspertyza Ornitologiczna stwierdzająca występowanie gatunków chronionych powinna zawierać propozycje kompensacji przyrodniczej, jak i również informację o konieczności lub braku konieczności skierowania wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów niepokornienia, płoszenia bądź niszczenia siedlisk ptaków chronionych. Warto taką możliwość uwzględnić podczas planowania prac termomodernizacyjnych, ponieważ obecność takich siedlisk może opóźnić realizację inwestycji. W otrzymanej decyzji RDOŚ wskazane zostanie w jaki sposób zabezpieczyć miejsca lęgowe, bądź inną decyzję z uwzględnieniem potrzeb gatunków chronionych. Decyzja odstępstw od zakazów wydawana jest na wniosek, zwanym również wnioskiem derogacyjnym.