Inwentaryzacja Przyrodnicza

inwentaryzacja przyrodnicza kto potrzebuje

Inwentaryzacja Przyrodnicza – kto potrzebuje?

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze prac planowanej inwestycji, jest podstawą wykonania raportu z inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania roślin i zwierząt chronionych, a także siedlisk przyrodniczych objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej, w celu uniknięcia nieumyślnego zniszczenia ich schronienia podczas prac budowlanych związanych z budową, przebudowa, termomodernizacją itp.

elementy inwentaryzacji przyrodniczej

Inwentaryzacja Przyrodnicza – elementy

W ramach rozpoczęcia inwestycji na danym terenie, coraz częściej wymagane są dokumenty z zakresu siedlisk chronionych. Inwentaryzacja przyrodnicza przeprowadzona na potrzeby identyfikacji siedlisk przyrodniczych określa, jaka występuje na nim bioróżnorodność. Inwentaryzacja to dokument wykonany na podstawie przeprowadzonych prac terenowych. Badania terenowe, przeprowadzone w celu określenia zbiorowisk roślinnych oraz siedlisk przyrodniczych, a także ich innych poszczególnych elementów środowiska, które znajdują się na terenie wyznaczonym pod inwestycję, nazywamy takie badania inwentaryzacją przyrodniczą.

sklad inwentaryzacji przyrodniczej

  Inwentaryzacja przyrodnicza – skład:

 • Inwentaryzacja florystyczna,
 • Inwentaryzacja faunistyczna,
 • Inwentaryzacja przyrody nieożywionej,
 • Analiza pod kątem wpływu na korytarze ekologiczne,
 • Analiza pod kątem wpływu na bioróżnorodność,
 • Inwentaryzacja pod kątem identyfikacji siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem siedlisk wyszczególnionych w dyrektywach unijnych,
 • Propozycja rozwiązań minimalizujące wpływ przedsięwzięcia na stwierdzone siedliska.
specjalisci inwentaryzacji przyrodniczej

Inwentaryzacja Przyrodnicza specjaliści:

Każdą z naszych inwentaryzacji prowadzi zespół ekspertów z poszczególnych specjalizacji:

 • Ornitolog,
 • Chiropterolog,
 • Entomolog,
 • Teriolog,
 • Herpetolog,
 • Ichtiolog.

Inwentaryzacja przyrodnicza – zakres

Ekspert Przyrodniczy przeprowadzający inwentaryzację odpowiedzialny jest za analizę całego terenu pod kątem wartości przyrodniczych. Inwentaryzacja w zależnie od potrzeb przeprowadzona jest pod względem identyfikacji siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem siedlisk wyszczególnionych w dyrektywach unijnych, inwentaryzacja florystyczna, inwentaryzacja faunistyczna, inwentaryzacja przyrody nieożywionej. Zakres ten, powinien być określony w postanowieniu wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Jeśli nie są Państwo pewni co do zakresu zapraszamy do kontaktu.

Wykonana przed przystąpieniem do prac inwentaryzacja przyrodnicza pozwala uniknąć zniszczenia cennych siedlisk przyrodniczych które mogą występować na terenie inwestycji oraz planowanie poszczególnych etapów realizacji inwestycji z zachowaniem zasad ochrony przyrody. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej często wymagane jest przez urzędy przy realizacji praktycznie każdej inwestycji, a w szczególności przy wydaniu zezwolenia na budowę inwestycji wielkoobszarowej np. Farmy fotowoltaicznej, kopalni odkrywkowej lub inwestycji na terenach chronionych na mocy przepisów z zakresu ochrony przyrody.

zakres inwentaryzacji

Inwentaryzacja Przyrodnicza – prace w trakcie usługi

Przede wszystkim w skład inwentaryzacji przyrodniczej wchodzą prace terenowe, jak i wcześniejsze kompleksowe przygotowanie na podstawie przesłanych danych i map topograficznych. Dodatkowo świadczymy usługi pomocnicze związane z prawem o ochronie środowiska, jak i proponowanie najlepszych praktyk w ochronie i kompensacji przyrodniczej. W szczególnych przypadkach proponujemy pomoc i wsparcie w kontaktach z wszelkimi organami Państwowymi w procesach administracyjnych powiązanych z prowadzoną przez naszą firmę inwentaryzacją przyrodniczą.

zakres inwentaryzacji przyrodniczej

Inwentaryzacja przyrodnicza – czas wykonania

Niewątpliwie najodpowiedniejszym okresem wykonania szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej jest wczesna wiosna, i tak inwentaryzacja powinna uwzględniać okres letni. Kompleksowa inwentaryzacja przyrodnicza prowadzona podczas całego roku kalendarzowa jest jednak najlepszym z wyborów. Uwzględnia ona w swej analizie rozród, jak i migracje, zimowanie, czy dyspersję. Opisanym minimum w inwentaryzacji przyrodniczej powinien być okres sezonu wegetacyjnego, to jest koniec marca do sierpnia tego samego roku.

cena wykonania inwentaryzacji przyrodniczej

Inwentaryzacja przyrodnicza – cena

Cena inwentaryzacji jesteśmy w stanie określić po zapoznaniu się z podstawowymi informacjami dotyczącymi planowanej inwestycji. Do każdej inwentaryzacji przyrodniczej podchodzimy indywidualnie. Cena inwentaryzacji przyrodniczej zależy przede wszystkim od:

 • zakresu inwentaryzacji przyrodniczej,
 • charakteru obszaru,
 • powierzchni, na którym ma być realizowana inwestycja,
 • rodzaju planowanego przedsięwzięcia,
 • czasu realizacji (warto zaznaczyć iż niektóre inwestycje przewidują jak najbardziej precyzyjne wyniki, w związku z czym inwentaryzacja przyrodnicza może trwać nawet od kilku do kilkunastu miesięcy).
koszt inwentaryzacji przyrodniczej

Inwentaryzacja Przyrodnicza – koszt

Składnikami wpływającymi na poniesiony koszt związany z przeprowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej jest złożony. Nasz zespół zawsze przygotowuje koszt inwentaryzacji przyrodniczej uwzględniającej, strefę badania jako:

 • teren przeznaczony na daną inwestycję,
 • obszar jej potencjalnego oddziaływania.

Inwentaryzacja Przyrodnicza – wyniki

Rezultaty inwentaryzacji są następnie przedstawiane w postaci opracowania. Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej zawiera wyniki przeprowadzonej analizy oraz wnioski z przeprowadzonej inwentaryzacji.