Waloryzacja Przyrodnicza

waloryzacja przyrodnicza cena

Na czym polega Waloryzacja Przyrodnicza?

Waloryzacja przyrodnicza to oszacowanie wartości przyrodniczej powierzchni przeznaczonej pod analizę, lub też analiza elementów przyrodniczych. Waloryzacja przyrodnicza jest ściśle związana z inwentaryzacją przyrodniczą. Podstawowym kryterium jakie oceniane jest podczas waloryzacji przyrodniczej jest liczebność lub rozpowszechnienie danego elementu, bądź też siedliska. Wskazane są w tym dokumencie szczególnie rzadkość występowania gatunku w Polsce lub Unii Europejskiej. Waloryzacja przyrodnicza z zasady opiera się na przyporządkowaniu przebadanym terenom i gatunkom znalezionym na analizowanej powierzchni określonej rangi – która charakteryzuje jej wartość przyrodnicza. Jest to niezmiernie ważny element kluczowego dokumentu, a mianowicie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia. Waloryzacja przyrodnicza musi szczegółowo zawierać kompleksową ocenę wpływu projektu inwestycyjnego na określenie ekosystemu, w tym znajdującej się na danym obszarze fauny i flory – szczególnie należy zwrócić uwagę na siedliska objęte ochroną.

Cena Waloryzacji Przyrodniczej

Cena waloryzacji przyrodniczej jest uzależniona bezpośrednio od zakresu elementów przyrodniczych, które należy poddać waloryzacji przyrodniczej, jak i również od czasu oraz powierzchni objętej waloryzacją.